Actievoorwaarden Bonduelle Minute® Challenge

Artikel 1: Algemeen

Deze actie “Bonduelle Minute Challenge” wordt georganiseerd door Bonduelle Food Service (Postbus 28058, 5602 JB Eindhoven),verder organisator genoemd. De actie wordt uitsluitend beheerst door deze actievoorwaarden. Door deelname aan deze actie aanvaardt elke deelnemer deze voorwaarden, alsook alle actiebeslissingen die door Bonduelle Food Service worden genomen.

Elk geschil dat niet door deze actievoorwaarden geregeld wordt, zal door Bonduelle Food Service behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden omtrent de actie of dit reglement.

Iedere natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar, woonachtig in respectievelijk België/Nederland op het moment van deelname en werkzaam in bedrijven uit de Food Service Markt mag aan deze actie deelnemen, met uitzondering van consumenten, grossiers en de medewerkers van Bonduelle Food Service en Force.

Elke deelnemer stemt ermee in dat gegevens worden verstrekt aan Bonduelle Food Service. De verstrekte informatie zal enkel en alleen gebruikt worden voor het beheer van deze promotie, van toekomstige promoties en voor de communicatie met Bonduelle Food Service.

Artikel 2: Actieomschrijving

Deelname aan deze actie houdt in dat deelnemers de gevraagde gegevens volledig moeten invullen op www.bonduelleminutechallenge.nl of www.bonduelleminutechallenge.be . Er zal op basis van een receptfoto één Belgische en één Nederlandse winnaar gekozen worden op het einde van de actie. De hoofdprijs is een OFYR vuurschaal, één hoofdprijs voor Nederland en één hoofdprijs voor België.  Er zullen vijf Suncraft Senzo Wood Santoku koksmessen voor Nederland en vijf Suncraft Senzo Wood Santoku koksmessen voor België voorzien worden als troostprijs.

Deze actie loopt van 29 maart tot en met 24 mei 2016. Er staat geen limiet op het aantal deelnames per persoon of per instelling. Maximaal 1 prijs per deelnemer.

De deelname is kosteloos en er zijn geen bestel- of koopverplichtingen.

Artikel 3: Uitsluiting

Deelnemers die de actievoorwaarden niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring uitgesloten worden. Elke poging tot fraude wordt eveneens bestraft met onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

Bonduelle Food Service behoudt zich het recht voor om de prijs in te houden als na afloop van de actie blijkt dat die verkregen werd d.m.v. bedrog of fraude, ook al werd de prijswinnaar tijdens de actieperiode zelf niet uitgesloten.

U dient geen materiaal te uploaden of opmerkingen te plaatsen die kunnen worden opgevat als beledigend, bedreigend of lasterlijke inhoud bevatten. Verboden is het uploaden van aanstootgevende inhoud zoals expliciet seksuele of onfatsoenlijke opmerkingen, obsceniteiten en godslasteringen.
U dient geen materiaal te uploaden met mogelijke schending van het auteursrecht. U dient geen materiaal te uploaden dat illegale activiteiten vergoelijkt of stimuleert. Verboden is het verstrekken van links naar andere sites waarvan de inhoud een van de bovenstaande regels zou breken.

Artikel 4: Bepaling van de winnaar

De deelnemer die op het einde van de actieperiode alle verplichte gegevens heeft achtergelaten en het beste recept heeft aangeleverd, kan de winnaar worden. Een jury van Bonduelle Food Service zal bepalen wie het beste antwoord Minute® recept heeft aangeleverd.

Artikel 5: Prijsomschrijving, beperkingen en overhandiging

De hoofdprijs van de actie is een OFYR vuurschaal.
De troostprijs is een Suncraft Senzo Wood Santoku koksmes.
De winnaars worden bekendgemaakt op de Facebookpagina van Bonduelle Food Service en tevens persoonlijk per e-mail, in juni, op de hoogte gesteld.
De prijs wordt afgeleverd op basis van de gegevens die werden doorgegeven per e-mail.
De prijs kan niet ingeruild worden tegen contanten of andere voordelen in natura en kan niet overgedragen worden aan derden.

Artikel 6: Vrijwaring

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de door hem of haar ingevulde gegevens. Elke deelnemer zal Bonduelle Food Service volledig vrijwaren van alle vergoedingen waartoe Bonduelle Food Service eventueel wordt veroordeeld in geval van een schending van de bestaande regelgeving, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, wetgeving met betrekking tot privacyrechten, auteursrechten, portretrechten of andere intellectuele rechten, die op de door de deelnemer geplaatste gedeelde berichten rusten.

Al het materiaal dat u uploadt op deze site zal origineel materiaal zijn, gefotografeerd of opgenomen door u en geen auteursrechtelijk beschermde beelden bevatten (hetzij als een geheel of gedeeltelijk). U garandeert dat het materiaal dat u uploadt niet in strijd is met intellectueel eigendom en privacyrechten van derden in welke vorm dan ook en dat u toestemming heeft van iedereen die herkenbaar in het materiaal te zien is.

Door het uploaden en delen van elk fotografisch materiaal in de Bonduelle Minute Challenge website en via social media met #bonduelleminutechallenge verleent u ons een royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende licentie voor het gebruiken, kopiëren en distribueren van het fotomateriaal voor promotionele doeleinden van Bonduelle Food Service. Houd er rekening mee dat het eigendom van het auteursrecht op het materiaal bij u zal blijven, zodat u gebruik kunt blijven maken van het materiaal om te gebruiken op een manier zoals u wenst. Tevens verleent u ons het recht om teksten, zoals een receptomschrijving, bij de foto te plaatsen voor toekomstige promotie en communicatie   

Artikel 7: Privacy

De informatie en persoonsgegevens die tijdens de actie verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt worden voor intern gebruik in het kader van deze actie en van toekomstige acties. Elke deelnemer heeft het recht zijn of haar gegevens te laten verwijderen uit de databank van de organisator. Dit kan via een e-mail naar de organisator Bonduelle Food Service foodservicebenelux@bonduelle.com Bonduelle Food Service verklaart zich te houden aan respectievelijk de Belgische/Nederlandse wetgeving op de privacy en het gebruik en de opslag van persoonsgegevens.

Artikel 8: Technische informatie

De organisator is niet aansprakelijk voor technische onderbrekingen of problemen, van welke aard of oorsprong ook, waardoor de deelname online tijdelijk of definitief bemoeilijkt of verhinderd zou worden. De organisator is evenmin aansprakelijk voor storingen en vertragingen, ongeacht de aard en oorsprong ervan. U dient u te onthouden van bewust uploaden van virussen, trojans, wormen of soortgelijk ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U dient u te onthouden van pogingen om ongewenst toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database verbonden aan deze site te verkrijgen. Bovendien moet u redelijke voorzorgsmaatregelen verzorgen om virusvrij  materiaal te uploaden.

Bonduelle Food Service, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze actie inclusief de door Bonduelle Food Service ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.

Artikel 9: Aanpassing

Bonduelle Food Service behoudt zich het recht voor om de huidige actie, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen of te annuleren indien de omstandigheden dit vereisen. Bonduelle Food Service kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Ook druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting ook.

Artikel 10: Recht en bevoegde rechtbank

De verhouding tussen Bonduelle Food Service en de deelnemers wordt in België beheerst door het Belgisch recht en in Nederland door het Nederlandse recht.